శుభవార్త గతం లో మన సంస్థ లో పని చేసి వెళ్ళిన/తొలగించ బడిన 11 మంది తిరిగి జాయినింగ్ కి స్వచ్ఛందంగా రిక్వెస్ట్ పంపారు..వారీ విషయం లో 3 తేదీ వరకు రిక్వెస్ట్ పరిశీలించి నిర్ణయం తెలుపుతాము.

శుభవార్త గతం లో మన సంస్థ లో పని చేసి వెళ్ళిన/తొలగించ బడిన 11 మంది తిరిగి జాయినింగ్ కి స్వచ్ఛందంగా రిక్వెస్ట్ పంపారు..వారీ విషయం లో 3 తేదీ వరకు రిక్వెస్ట్ పరిశీలించి నిర్ణయం తెలుపుతాము.

శుభవార్త
గతం లో మన సంస్థ లో పని చేసి వెళ్ళిన/తొలగించ బడిన 11 మంది తిరిగి జాయినింగ్ కి స్వచ్ఛందంగా రిక్వెస్ట్ పంపారు..వారీ విషయం లో 3 తేదీ వరకు రిక్వెస్ట్ పరిశీలించి నిర్ణయం తెలుపుతాము.

Leave A Reply

Your email address will not be published.